Kuntavaaliohjelma 2017

Tutustu Jyväskylän Vihreiden kuntavaaliohjelmaan 2017!

Jyväskylä – Kestävän tulevaisuuden kaupunki

Kuntavaaliohjelma 2017

Kestävyys on ihmisen ja ympäristön välistä tasapainoa. Vihreät haluaa edistää ihmisten yhdenvertaista oikeutta hyvään elämään ja varjella luonnon monimuotoisuutta koko Jyväskylässä. Meille on tärkeää, että kotikaupungissamme asukkailla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa ja päätöksenteossa asiat valmistellaan avoimesti ja läpinäkyvästi.

Ihmisten hyvinvointi on Jyväskylän vahvuus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeinen tehtävä myös tulevaisuudessa. Jokainen on joskus avun tarpeessa sairauden tai vaikean elämäntilanteen takia. Ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen tuki ovat paras keino parantaa asukkaiden elämänlaatua. Edistetään esteettömyyttä ja asukkaiden yhdenvertaista osallistumista päätöksentekoon. Lisätään liikkuvia palvelu- ja hoitoyksiköitä saavutettavuuden varmistamiseksi.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut lisäävät hyvinvointia. Haluammekin vaalia kirjastoja ja museoita sivistyksen perustana ja asukkaiden yhteisenä olohuoneena.

 1. Taataan lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut. Tehokas seulonta auttaa ehkäisemään suurempia kustannuksia tulevaisuudessa.
 2. Osoitetaan vanhusten hoitoon riittävät voimavarat ja pidetään huolta omaishoitajien jaksamisesta.
 3. Pidetään palvelut asukaslähtöisinä: helposti saavutettavissa ja käytettävissä. Varmistetaan palveluiden laatu vaikuttavuusarvioinnilla.

Hyvä koulutus kuuluu kaikille

Suomen menestys koulutuksen kärkimaana perustuu yhdenvertaiseen oikeuteen oppia ja saada koulutusta. Jyväskylässä on tarjottava tasokasta opetusta varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Päätöksenteossa on hyödynnettävä viimeisintä tutkimustietoa. Kaupungin on taattava riittävä erityisopetus sekä oppilas- ja opiskelijahuolto erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille.

 1. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus, josta emme halua tinkiä. Tuetaan perheiden aitoa mahdollisuutta valita sopiva lastenhoito.
 2. Hyvä perusopetus takaa turvallisen kasvuun ja antaa eväät elämänmittaiseen oppimiseen. Huolehditaan koulutuksen voimavaroista. Puututaan syrjintään ja kiusaamiseen tehokkaasti.
 3. Nuorille on taattava laadukas koulutus. Lopetetaan koulutuksen alasajo ja varmistetaan toisen asteen oppilaitosten rahoitus.
 4. Sisäilmaongelmat ovat merkittävä terveysriski. Taataan oikeus oppia ja opettaa terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä.

Osaamisella työllisyyttä ja elinvoimaa

Kestävä talous on paras työllistäjä ja elinvoiman perusta. Jyväskylän tulee olla houkutteleva paikka asiantuntija- ja tutkimustoiminnalle. Korkeatasoinen tutkimusja kehitystyö luovat uudenlaisia ratkaisuja energiantuotannossa, liikenteessä ja elintarviketuotannossa – ne puolestaan tuovat uutta työtä.

Haluamme tukea pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja korkean osaamisen yrityksiä, sillä nykyisin työpaikat syntyvät tällaisiin yrityksiin. Kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan ja energiantehokkuuteen perustuva yritystoiminta voi olla vientivalttimme.

 1. Otetaan huomioon kaupungin kilpailutuksissa paikalliset tuottajat ja ammattilaiset. Osatarjousten mahdollistaminen tukee paikallista yritystoimintaa, esimerkiksi lähiruoan tuottajia.
 2. Lisätään kaupungin, oppilaitosten ja elinkeinoelämän vuoropuhelua: järjestetään työssäoppimista ja yrityskasvatusta ja -neuvontaa.
 3. Tyhjät liiketilat eivät ole kenenkään etu. Tarjotaan mahdollisuus popup -tapahtumiin opiskelijoille, käsityöläisille, aloitteleville yrityksille ja tutkimusryhmille uusien tuotteiden ja keksintöjen esittelyyn.

Monimuotoisen luonnon kaupunki

Parannetaan entisestään resurssiviisasta Jyväskylää: Tehdään kestävän kehityksen mukaisia päätöksiä rakentamisessa ja julkisissa hankinnoissa. Tuetaan uusiutuvan energian käyttöönottoa sekä parannetaan jätteiden ja raaka-aineiden kiertoa.

Edistyksellisellä kaupunki- ja liikennesuunnittelulla lisätään viihtyisyyttä ja vähennetään sekä ilmastonmuutoksen syitä että vaikutuksia. Suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja lisätään kaupunkivihreää – hyvä ympäristö tuottaa hyvinvointia.

 1. Perustetaan Jyväskylään 100 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Lisätään luonnon monimuotoisuutta kaupungin viheralueilla.
 2. Edistetään uusiutuvan energian käyttöä kiinteistöissä ja helpotetaan kestäviä energiaratkaisuja kotitalouksissa ja yrityksissä.
 3. Varmistetaan joukkoliikenteen toimivuus Jyväskylän seudulla. Edistetään pyöräilyä ja mahdollisuutta asumiseen, työssäkäyntiin ja vapaa-aikaan ilman omaa autoa.

 

Näköisversiota voit selata Issuussa:

© Copyright - Jyväskylän Vihreät - Sivuston suunnittelu ja toteutus: Netura