برنامەهای انتخاباتی حزب سبزها در شهر یواسکولا برای انتخابات نمایندگان شورای شهر در سال ٢٠١٧

     ”یواسکولا” شهر آیندەای پایدار                    

پایداری بخشی از  سلامت و تعادل انسان و محیط زیست می باشد . حزب سبزها خواهان پیشبرد حق  برابر انسانها برای داشتن یک زندگی خوب و همچنین خواهان حمایت و حفاظت از گوناگونی طبیعت در سرتاسر شهر ”یواسکولا” می باشد.برای ما حائز اهمیت است کە ساکنان شهرمان امکان واقعی برای تاثیر گذاری در انجام تصمیمات را داشتە و آمادە کردن موضوعات مرتبط با شهرمان بطور آشکار و شفاف انجام بگیرد.

رفاە و آسایش انسانها یکی از نقطە قوتهای شهر ”یوڤاسکولا” می باشد.

البتە پیشبرد رفاە و آسایش  و سلامت  یکی از کارهای مهم و اساسی در آیندە هم خواهد بود. هر یک از ماها گاها بە خاطر بیماری یا موقعیت دشوار زندگی نیازمند کمک و همیاری هستیم. ارائەی خدمات پیشگیری کنندە و حمایت بە موقع یکی از بهترین راهها برای بهترکردن کیفیت زندگی ساکنان شهرمان می باشد. برای نمونە تاخیر طولانی در کمک رساندن بە خانوادەهای بچەدار باعث تحمیل هزینەهای مالی بیشتر در آیندە خواهد شد. ارائەی خدمات فرهنگی و ورزشی سطح رفاە و آسایش را بالا می برند. مکانهای عمومی باید   با هزینەای مناسب جهت استفادە در اختیار ساکنان قرار گیرند. برای همەی کودکان و نوجوانان باید ضمانت امکان سرگرمی و ورزش  فراهم گردد. کتابخانەها اساس تمدن فنلاندی و سالن عمومی ساکنان می باشند. و البتە در شهر ”یوسکولا” سالخوردە هم خواهیم شد. جهت مراقبت از سالخوردگان باید خدمات و نیروی انسانی کافی وجود داشتە باشد.از کسانیکە بە عنوان پرستار یکی از بستگان خویش در خانە بە خدمت مشغولند باید توجە و مراقبت لازم بعمل آید.

١- کنترل کیفیت خدمات از طریق ارزیابی میزان تاثیرگذاری آنها و پیشبرد امکان مشارکت ساکنان در انجام  تصمیمات مربوط بە این خدمات

٢- تلاش جهت رفع موانع موجود و مشارکت یکسان ساکنان در زندگی فرهنگی شهر. افزودن واحدهای سیار مراقبت و خدمات برای اطمینان از دستیابی همگانی بە خدمات و مراقبتها.

٣- خدمات باید سرچشمەگرفتە از نیازهای ساکنان باشند یعنی در دسترس و قابل استفادە باشند.

 آموزش و پرورش خوب حق همگان است

پیشرفت فنلاند بعنوان یکی از کشورهای پیشرو در امر آموزش و پرورش بر مبنای حق برابر در آموختن و استفادەاز خدمات آموزشی برای عموم می باشد. در شهر ”یواسکولا” آموزش باکیفیت در تمام ردەهای سنی از کودکستان تا آموزش بزرگسالان باید برای عموم ارائە گردد. در شهر ”یوڤاسکولا” باید در اتخاذ تصمیمات آموزشی از آخرین اطلاعات پژوهشی بهرە گیری کرد.همچنین باید ضمانت آموزش ویژەی کافی و حمایت از بخش مراقبت دانش آموزان و دانشجویان بویژە برای کودکان و نوجوانانی کە در معرض خطرات ناشی از محرومیت اجتماعی می باشند ، فراهم گردد. در این راستا

١ . آموزش دوران اولیە کودکی حق بلامنازع کودک می باشد. از امکان واقعی والدین برای انتخاب شکل مراقبت کودک خود پشتیبانی می کنیم.

٢ . آموزش ابتدایی و راهنمایی خوب در همەی مدارس امکان رشد ایمن و توشەی آموختن دائم العمر را فراهم می سازد. از منابع نیروی ایجاد شدە توسط آموزش مراقبت بە عمل می آوریم. با تمام توان جهت محرومیت زدایی و فراهم ساختن محیطی دور از آزار و اذیت تلاش خواهیم کرد.

٣ .  نیاز جوانان بە آموزش متوسطە با کیفیت بالا و شایستگی آنها برای دستیابی بە چنین آموزشی. برآنیم کە بەعنوان عاملی تاثیرگذار در توقف پایین آوردن سقف بودجە آموزش عمل نماییم.

٤. مشکلات مربوط بە آلودگی هوای داخلی اماکن یکی از موارد حائز اهمیت در ایجاد تهدید بر روی سلامت شخص می باشند. بر فراهم شدن حق یادگیری و یاد دادن در محیطی سالم و ایمن تاکید خواهیم کرد.

ایجاد اشتغال و توانایی از طریق مهارت و تخصص

جهت پیادە کردن یک سیاست اقتصادی مسئولانە عمل می کنیم.اقتصاد پایدار یکی از بهترین پایەهای اشتغالزایی و توانمندی در آیندە می باشد. تحقیق و توسعەی مرغوب،دوستی با محیط زیست و بکارگیری راە حلهای نوین در تولید انرژی، در ترافیک و در  تولید مواد غذایی همگی باعث ایجاد فرصتهای شغلی تازە می شوند. سیاست کسب و کار در شهر یوڤاسکولا باید از شرایط عملیاتی  شرکتهای کوچک و شرکتهای نسبتا بزرگ و همچنین شرکتهای دارای مهارت بالا پشتیبانی بە عمل آورد زیرا در قرن ٢١ کارآفرینی  بە طور خاص در چنین شرکتهای صورت می گیرد. شهر ”یواسکولا” باید  مکانی جذاب برای  واحدهای کارشناسی و تحقیقی در سطح کشور باشد.فعالیت تجاری مبتنی بر بازیافت زبالە، انرژیهای تجدیدپذیر و صرفەجویی در مصرف انرژی می تواند در آیندە برگ برندەی ما در صادرات باشد.

١   .  در مناقصهای رقابتی شهرداری  تولید کنندگان و افراد حرفەای محلی را در اولویت قرار می دهیم .عملی ساختن ماندن  بخش خاصی از تولید خدمات در دست شرکتهای محلی باعث تقویت تجارت محلی خواهد شد برای نمونە باعث تقویت تولیدکنندگان مواد غذایی محلی می شود.

٢.  گفتگوی سازندە را میان شهرداری ، موسسات آموزشی و ادارەی صنایع افزایش می دهیم ، در این راستا اقدام بە فراهم کردن امکانهای یادگیری در حین کار و مشاورەی کسب و کار می نماییم .

٣.  استفادە از مکانهای تجاری مرکز شهر را تسهیل می کنیم. خالی ماندن مکانهای تجاری بە نفع هیچ کس نیست. برای رفع این معضل این مکانها را در اختیار برنامە و مراسمهای دانشجویان، هنرمندان صنایع دستی ، شرکتهای تازە تاسیس و گروه های تحقیقی جهت ارائە و معرفی اختراعات  و محصولات جدیدشان قرار می دهیم.

شهری با طبیعت متنوع

اقدام بە تصمیم گیری منطبق بر اهداف  توسعەی پایدار می نمایم برای مثال در ساخت و ساز و خریدهای عمومی. از توسعەی بە صرفە ی ”یوسکولا” پشتیبانی می کنیم بطوریکە این شهر بە شهری پایدار در آیندە تبدیل شود. از طریق ترافیک و شهرسازی مدرن رفاە و آسایش را افزایش و عوامل تغییر آب و هوا و اثرات این تغییر را کاهش خواهیم داد.از تنوع در طبیعت حفاظت می کنیم  و در این راستا مصرف انرژی قابل تجدید  را تقویت نمودە و چرخش مواد اولیە و فضولات را بهبود خواهیم داد. توسعەی فضای سبز در سطح شهر زیرا محیط زیست خوب بە  رفاە و آسایش شهر می افزاید.

١ . بە افتخار صد سالگی فنلاند صد هکتار از اراضی را جهت تبدیل بە منطقەی حفاظت شدە محیط زیست اهدا می کنیم . در مناطق فضای سبز شهر تنوع در طبیعت را افزایش می دهیم.

٢. افزایش استفادە از انرژی قابل تجدید در مکانهای مسقف شهرداری و تسهیل راە حلهای انرژی پایدار در خانەهای مسکونی

٣ . اطمینان از کارآیی حمل و نقل عمومی در سطح شهر ”یواسکولا” و پیشبرد شانس اهالی شهر برای اقامت ، سرکار رفتن و بسر بردن اوقات فراغت بدون استفادە از خودرو شخصی.

 

Käännöksen on tehnyt kuntavaaliehdokas Amir Soltanpanah suomen kielestä.

© Copyright - Jyväskylän Vihreät - Sivuston suunnittelu ja toteutus: Netura